Поляки в судебной системе и юридической дискуссии в Сибири конца XIX– начала XX вв.

  1. Inessa Adoneva

Abstract

 

Polacy w systemie sądownictwa i dyskusji prawniczej na Syberii końca XIX–początku XX w.

W artykule przedstawiony został udział Polaków, zarówno tych będących na służbie pań­stwowej w Syberii, jak i przebywających tam na zesłaniu, w dyskusji o organizacji władzy sądowniczej na obszarze wschodnich rubieży Imperium Rosyjskiego. Ustalono, że zaintereso­wanie urodzonych w Polsce udoskonaleniem syberyjskiego sądownictwa spowodowane było ich bardziej rozwiniętą, zgodną z zachodnimi standardami kulturą prawną, a także pragnieniem ułatwienia życia rodaków, którzy przybyli do pracy na odległą prowincję. Słabe zaangażowanie Polaków w dyskusji o szczegółach przeprowadzenia reformy sądownictwa na Syberii można wytłumaczyć ich niechęcią przed tym, że mogą zostać posądzeni o głoszenie wypowiedzi skierowanych przeciwko ustrojowi państwowemu Imperium Rosyjskiego.


Poles in the judicial system and the legal discussion in Siberia in the late 19th and early 20th century

The article presents the contribution of Poles, both those in state service in Siberia and those living there as exiles, to the discussion about the organisation of the judiciary on the eastern peripheries of the Russian Empire. The author has established that the interest of people born in Poland in improving the Siberian judiciary was motivated by their more developed legal culture, conforming to Western standards, as well as by their desire to help their compatri­ots who had come to the distant province to work. The Poles’ limited involvement in the dis­cussion about the details of the judicial reform in Siberia could be explained by their reluctance to be seen as arguing against the state structure of the Russian Empire.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

21, 2017

Pages from 177 to 183

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout