Germans as the explorers of the North Caucasus in the second half of the 18th– beginning of the 19th century

  1. Marina Kolesnikova

Abstract

 

Немцы как исследователи северного Кавказа с второй половины XVIII в. по начало XIX в.

В период сo второй половины XVIII в. по начало XIX в. формировались исследования Кавказа. Это было начало научного подхода к региону и время формирования его концепции в исторических науках. Процесс «приобретения знаний на тему нового региона» сопровождался колонизацией новых земель и определением южных границ российского государства. Важным является обсуждение военно-политического значения экспедиций, которые способствовали не только ознакомлению с историей и культурой народов «нового региона», но также в некоторой степени, его интеграции в структуры Российской империи.


Niemcy jako badacze północnego Kaukazu od drugiej połowy XVIII w. do początku XIX w.

W okresie od drugiej połowy XVIII w. do początku XIX w. formowały się studia kau­kaskie. Był to początek naukowego spojrzenia na region i czas tworzenia jego koncepcji w naukach historycznych. Procesowi „zdobywania wiedzy na temat nowego regionu” towa­rzyszyła kolonizacja nowych ziem oraz ustalanie południowych granic państwa rosyjskiego. Ważne jest rozważenie militarno-politycznego znaczenia ekspedycji, które przyczyniły się nie tylko do poznania historii i kultury ludów „nowego regionu”, lecz także do pewnego stopnia do jego integracji ze strukturą imperium rosyjskiego.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

21, 2017

Pages from 157 to 162

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout