Судьбы бывших членов КПЗБ после сентября 1939 года: Юлиан Сакович — путь от коммуниста до белорусского националиста

  1. Aleksandr Ilin

Abstract

Losy byłych członków KPZB po wrześniu 1939 roku:Julian Sakowicz — droga od komunisty do białoruskiego nacjonalisty

W artykule omawiana jest w niewielkim stopniu zbadana kwestia stosunku w okresie od końca roku 1939 do początku 1941 kierownictwa partyjnego i państwowego BSRR i ZSRR do byłych członków Komunistycznej Partii Białorusi Zachodniej, których traktowano wówczas jako osoby politycznie niepewne i praktycznie nie dopuszczano ich do zajmowania kierowniczych stanowisk w organach państwowych i partyjnych. Taka polityka partii komunistycznej omawiana jest na przykładzie życia i działalności partyjnej znanego działacza KPBZ Juliana Sakowicza (1906–1943), który spędził wiele lat w polskich więzieniach i w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej, a wskutek radzieckich represji w okresie II wojny światowej został znanym działaczem białoruskiego ruchu narodowego. Przytaczane są dokumenty dotyczące pobytu Juliana Sakowicza w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej.
Przetłumaczył Jerzy Rossienik


The fate of former members of the Communist Party of Western Belarus after September 1939: Julian Sakovich — from a communist to a Belarusian nationalist

In the article the author examines an issue that has not been investigated so far, namely the attitude, between late 1939 and early 1941, of the party and state leadership in the BSSR and the USSR to former members of the Communist Party of Western Belarus, who were regarded as politically unreliable and were in practice not allowed to hold any important positions in state and party institutions. The author examines this policy of the communist party, using as an example the life and party work of a well-known activist of the CPWB, Julian Sakvich (1906–1943), who spent many years in Polish prisons and in the concentration camp at Bereza Kartuska and, following Soviet repressions during World War II, became a well-known activist of the Belarusian national movement. The documents referred to in the article deal with Julian Sakovich’s stay in the Bereza Kartuska camp.
Translated by Anna Kijak

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

17, 2013

Pages from 237 to 249

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout