Hациональный аспект деятельности католической церкви византийско- славянского обряда в Западной Беларуси ( 1923–1939)

  1. Aleksander N. Swiryd

Abstract

Narodowościowy aspekt działalności Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na Białorusi Zachodniej (1923–1939)

W artykule omawiany jest narodowościowy aspekt działalności Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. W obrębie jego kulturowego oddziaływania obecny był też nurt polski. Duchowieństwo częściej jednak używało języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego, nie zajmując pod względem narodowościowym stanowiska propolskiego. Nie jest możliwe wyrażenie w ujęciu procentowym preferencji narodowościowych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w badanym okresie. Stanowisko Kościoła ewaluowało w kierunku używania (w kazaniach, nabożeństwach, kontaktach z wiernymi, publikacjach), oprócz języka rosyjskiego, również innych języków, ale język rosyjski przez cały okres międzywojenny zachował dominującą pozycję.
Przetłumaczył Jerzy Rossienik


The national aspect of the work of the Catholic Church of the Byzantine-Slavonic rite in Western Belarus (1923–1939)


In the article the author discusses the national aspect of the work of the Catholic Church of the Byzantine-Slavonic rite. The sphere of its cultural influence also included a Polish strand, though in most cases the clergy spoke Russian, Belarusian and Ukrainian, without taking any pro-Polish stance in national or ethnic matters. It is impossible to express in percentage-based terms the national preferences of the Catholic Church of the Byzantine-Slavonic rite in the analysed period. The Church’s position evolved towards using, in addition to Russian, also other languages (in sermons, religious services, contacts with the faithful and publications), though Russian remained the dominant language throughout the inter-war period.
Translated by Anna Kijak

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

17, 2013

Pages from 115 to 124

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout