Wrocławskie Studia Wschodnie, 12, 2008, ss.396

Wieści o zagrożeniu mongolskim

AbstractDownload articleDownload article

Zbaraż – ślad Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejsce literackiej inspiracji Henryka Sienkiewicza. Dzieje i współczesność

AbstractDownload articleDownload article

Polsko-syberyjskie kontakty Piotra A. Kropotkina w latach 60. XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Polscy katolicy w guberni tomskiej: badanie demograficzne

AbstractDownload articleDownload article

„Nowy człowiek” w Rosji carskiej i Związku Radzieckim do lat 30. XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Polityka karno-represyjna w ZSRR w latach 1945–1953

AbstractDownload articleDownload article

Przykłady organizacji i funkcjonowania pomocy medycznej dla Polaków – ofiar polityki eksterminacyjnej OUN-b na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1945

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Leon Ruziewicz (1889–1941), matematyk, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia Sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część V)

Download articleDownload article

Kalendarium petersburskie Bronisława Piłsudskiego

AbstractDownload articleDownload article

Nieznane teksty Bronisława Piłsudskiego. Doświadczenia własne i innych w muzealnictwie etnograficznym

AbstractDownload articleDownload article

Jeszcze o łemkowskich bieżeńcach z I wojny światowej. Glosa do artykułu Bogdana Horbala, Łemkowie w Rosji 1915–1919 na tle exodusu rusofilskiej ludności Galicji i ruchu karpatoruskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 11 (2007)

AbstractDownload articleDownload article

Afisze teatralne z Druskiennik

AbstractDownload articleDownload article

Prace Biura Dokumentów Armii Polskiej na Obczyźnie w latach 1941–1944

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Stanisław Matraś, Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku. Opracował i wstępem opatrzył Eugeniusz Niebelski, Lublin 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku. Z prac Ośrodka Badań Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, pod red. A. Kuczyńskiego, Wrocław 2007

Download articleDownload article

Recenzja: W.W. Gaponienko, E.W. Siemionow, Polskije politiczeskije ssylnyje w chozjajstwiennoj i kulturnoj żizni Zabajkalja w pierwoj połowinie XIX wieka, Ułan-Ude 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798– 1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Zapalec, Ziemia Tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939– 1941, Kraków 2006

Download articleDownload article

Recenzja: Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Opracował Romuald Niedziełko, Warszawa 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa. 1 IX 1939–5 II 1946, zebrali Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Janina Wołczuk, Literatura na warsztacie młodych rusycystów. Z dziejów wrocławskiej dydaktyki uniwersyteckiej w XX wieku, Wrocław 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme – Lagerleben – Rückkehr, Günter Bischof, Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx (Hg.) Oldenburg 2005

Download articleDownload article

Recenzja: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. 1–2, Warszawa 2007

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Kubajak, Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego, Krzeszowice 2008

Download articleDownload article

Recenzja: Maciej Mróz, Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907–2007, Toruń 2008

Download articleDownload article

Jubileusz Profesor Wiktorii Śliwowskiej

Download articleDownload article

Jubileusz Profesor Marii Magdaleny Blombergowej

Download articleDownload article

Konferencja naukowa o polskich lekarzach na Syberii od XVIII do XX wieku, Łódź 29–31 października 2007

Download articleDownload article

VII Międzynarodowa Konferencja „Polacy w Guberni Archangielskiej w XIX i XX wieku”

Download articleDownload article

Informacja sprawozdawcza z Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC) w Lublinie i Lwowie 6–10 września 2007 r. na temat: Przestrzeń religijna w Europie Środkowo-Wschodniej pomiędzy Wschodem a Zachodem [Religious Space of East-Central Europe – Open to the East and the West]

Download articleDownload article

Jan Staszel (4 VI 1931–10 XI 2007)

Download articleDownload article

Monetarny znak pamięci o Bronisławie Piłsudskim (1866–1918)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout