Wrocławskie Studia Wschodnie, 18, 2014, ss.328

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Taras Szewczenko wśród polskich zesłańców w guberni orenburskiej

AbstractDownload articleDownload article

Polscy badacze przeszłości Ukrainy w pierwszej połowie XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Polscy orientaliści pochodzący z Białorusi w Cesarstwie Rosyjskim (XIX–początek XX wieku). Próba portretu zbiorowego

AbstractDownload articleDownload article

Fenomen parafii katolickiej na Syberii na przełomie XIX i XX wieku jako lokalnej mikrowspólnoty

AbstractDownload articleDownload article

Polska i Finlandia w Imperium Rosyjskim: różne drogi do niepodległości w XIX i na początku XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Lwowskie lata Władysława Konopczyńskiego

AbstractDownload articleDownload article

Środowisko lokalne, życie codzienne, przemiany kulturowe (rejon ostrowiecki obwodu grodzieńskiego)

AbstractDownload articleDownload article

Надзор государственной полиции Второй Речи Посполитой за общественно-политической жизнью украинцев Восточной Галиции в межвоенный период

AbstractDownload articleDownload article

Między polską państwowością, rosyjską tradycją i białoruską ludnością: Kościół prawosławny na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Związek Nauczycielstwa Polskiego i nauczycielstwo województwa lubelskiego w wyborach parlamentarnych 1938 roku w świetle archiwaliów

AbstractDownload articleDownload article

Wacław Sieroszewski o eposie Jakutów

AbstractDownload articleDownload article

Актёр Влодзимеж Выгaновский и «Кружок польской молодёжи» в Бресте

AbstractDownload articleDownload article

Эмиграция населения из северо-восточных воеводств Польши в Соединенные Штаты Америки в 1921–1939 гг.

AbstractDownload articleDownload article

Z życia kresowej rodziny

AbstractDownload articleDownload article

O Listach z Syberii Adolfa Januszkiewicza do narzeczonej Stefanii Ginowskiej — polemicznie

AbstractDownload articleDownload article

Wspomnienia sybiraków Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część XI, ostatnia)

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012, ss. 844 (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

Download articleDownload article

Recenzja: Marek A. Koprowski, Na gruzach Marchlewszczyzny. Skazani za polskość, „Wołanie z Wołynia” 83, Biały Dunajec-Ostróg 2014, ss. 183

Download articleDownload article

Recenzja: Andrzej Wawryniuk, Gmina Horodło. Powiat hrubieszowski. Historia, geografia, gospodarka, polityka, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Chełm 2013, ss. 235.

Download articleDownload article

Recenzja: Ewa Rogalewska, Getto białostockie. Doświadczenie Zagłady — świadectwa literatury i życia, Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 320

Download articleDownload article

O trudnych relacjach polsko-rosyjskich. Seminarium na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Download articleDownload article

Konferencja naukowa Konserwatyzm i partycypacja obywatelska w społeczno-politycznym życiu Europy Środkowo-Wschodniej, Łuck–Kijów–Żytomierz 22–27 listopada 2014

Download articleDownload article

II Konferencja Naukowa Polska–Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne 2.0, Poznań 4 grudnia 2014

Download articleDownload article

Konferencja Polacy na Syberii w historii i kulturze, Szuszeńskoje w Kraju Krasnojarskim 27–28 sierpnia 2014

Download articleDownload article

Międzynarodowa konferencja Wrzesień 1939 r. w tradycji historycznej i ustnej historii, Mińsk 26–27 września 2014

Download articleDownload article

Sprawozdanie z III interdyscyplinarnej konferencji naukowej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej — ludzie stamtąd, Wrocław 5–6 grudnia 2014

Download articleDownload article

Laureaci nagrody „Przeglądu Wschodniego” 1993–2013

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout